Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn de voorwaarden waarop Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel haar producten en/of (horeca)diensten verleent en overeenkomsten sluit. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Artikel 1 Definities
Onder de woorden die in dit artikel worden omschreven wordt in deze algemene voorwaarden, in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn, telkens het volgende bedoelt:

1.1 Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel
Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel die gevestigd is aan Kasteellaan 20b, 5175 BD te Loon op Zand en zo bij de Kamer van koophandel te Breda is ingeschreven onder nummer 61087181.  Het Pandadres van Het Witte Kasteel is Kasteellaan 17, 5175 BC te Loon op Zand.

1.2 Verlenen van horecadiensten
Het door Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel verstrekken van eten en/of drank inclusief het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen en/of materialen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, die onder horecadiensten kunnen worden verstaan.

1.3 Klant
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel een overeenkomst heeft gesloten.

1.4 Gast
De natuurlijke persoon of personen aan wie op grond van een met de klant gesloten overeenkomst één of meer horecadienst(en) moet worden verleend. Waar in deze voorwaarden van gast, of klant, wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en de bedoeling van de bepaling noodzakelijkerwijze voortvloeit en duidelijk is dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

1.5 Overeenkomst
Een overeenkomst tussen Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel en een klant waarin overeengekomen is dat door Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel producten en/of (horeca)-diensten tegen een door de klant te betalen prijs geleverd wordt. In plaats van de term overeenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.

1.6 Logiesbedrijf
Het door de Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel verlenen van (horeca)diensten, voornamelijk dan wel uitsluitend bestaande uit het verstrekken van logies.

1.7 Cafébedrijf
Het door de Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel verlenen van (horeca)diensten, voornamelijk dan wel uitsluitend bestaande uit het verstrekken van drank.

1.8 Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel aan de klant gedane mededeling dat een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.9 No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een overeenkomst te verstrekken horecadienst.

1.10 Groep
Een groep van 10 of meer personen aan wie door Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel een of meer horecadiensten moeten worden verleend volgens een of meer als samenhangend te beschouwen horecaovereenkomsten.

1.11 Kurkengeld
Het bedrag dat verschuldigd de Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel voor het nuttigen van dranken in de ruimten van de Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel en die niet door Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel is verstrekt.

1.12 Omzetgarantie
Een schriftelijke verklaring van de klant dat ter zake één of meer overeenkomsten door Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd.

1.14 Huisregels
De regels die gelden in en rondom Het Witte Kasteel.
Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle overeenkomsten welke de Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel met derden sluit. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, gelden in het geval van tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van de Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel.

2.2 Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk als dit schriftelijk wordt aangegeven en dit dient per geval te worden aangegeven bij het exploiteren van Het Witte Kasteel.

2.3 Deze algemene voorwaarden gelden ook voor alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een overeenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel.

2.4 Zijn deze algemene voorwaarden eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een bepaalde overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van deze algemene voorwaarden toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomsten
3.1 Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een overeenkomst weigeren, behalve als de weigering gebeurt louter op één of meer gronden vermeld in artikel 429 Wetboek van Strafrecht namelijk op grond van discriminatie.

3.2 Alle door Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel gedane aanbiedingen voor het tot stand komen van een overeenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”. Doet Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel binnen een gezien de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde overeenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen, zonder dat er bij de Stichting aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van enige schade, hoe ook genaamd.

3.3 Wanneer Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel aan de klant (optiehouder) een optierecht heeft toegekend kan dit recht niet worden herroepen, behalve indien en voor zover een andere potentiële klant Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel een aanbod doet tot het sluiten van een overeenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder moet dan door Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel schriftelijk van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen 8 dagen aan moet geven of hij wel of niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht vervalt het optierecht. Een optierecht kan alleen schriftelijk verleend worden.

3.4 Overeenkomsten voor een gast of gasten die zijn aangegaan door tussenpersonen (bijvoorbeeld cargadoors, reisbureaus, andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, of in welke vorm dat ook is genoemd, verschuldigd, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Algemene verplichtingen/rechten van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel
4.1 De in dit artikel genoemde verplichtingen gelden voor Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel. Alle verplichtingen welke voortvloeien uit het speciale karakter van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel en de aard van de te verrichten horecadiensten zijn opgenomen in de onderstaande artikelen.

4.2 In het geval dat de speciale regeling als bedoeld in de artikelen 5 en verder, afwijkt van een algemene bepaling in de artikelleden 4.3 t/m 4.7 geldt de speciale regeling.

4.3 Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de in Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel gebruikelijke wijze.

4.4 De in artikel 4.3 genoemde verplichting geldt niet:

 1. in geval van overmacht aan de kant van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel als bedoeld in artikel 15;
 2. indien de gast niet of meer dan een half uur te laat verschijnt;
 3. indien de klant de in artikel 10 bedoelde waarborgsom/tussentijdse betaling niet op tijd voldoet;
 4. indien de klant, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet op tijd een omzetgarantie afgeeft;
 5. indien de klant op welke wijze dan ook niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij op welke manier dan ook ook jegens Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel heeft.

4.5 Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel is niet verplicht om enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen.

4.6 Indien Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, dient Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel op die goederen te letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 12.

4.7 Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel is nooit verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan het toelaten van een huisdier voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Verplichtingen/rechten van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel inzake het ter beschikking stellen van de zaalruimte (door middel van het aanbieden van een totaalpakket, de gast/klant kan niet alleen een zaalruimte huren)

5.1 Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel is gerechtigd om een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de horecaovereenkomst zou moeten geschieden, tenzij heel duidelijk is dat dit voor de gast als te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De gast/klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst waarop voormelde wens van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteelbetrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten. De gast en/of klant heeft, indien Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de overeenkomst zou moeten gebeuren, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

5.2 Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand, de exploitatie en de huisregels van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel. Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel te verlaten.

5.3 Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel van deze bevoegdheid gebruik, dan zal Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 6 Verplichtingen/rechten van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel terzake het logiesbedrijf
6.1 Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel is gehouden aan de gast gedurende de overeengekomen periode accommodatie ter beschikking te stellen van de binnen zijn Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel gebruikelijke kwaliteit, zulks met inachtneming van het bepaalde in het derde lid.

6.2 Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel is tevens gehouden de daarbij behorende, in zijn logiesbedrijf gebruikelijke horecadiensten te verlenen en de aldaar gebruikelijke faciliteiten te verschaffen.

6.3 De accommodatie dient ter beschikking van de gast te zijn van 15.00 uur op de dag van aankomst tot 11.00 uur op de dag van vertrek.

6.4 Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel dient op een duidelijk waarneembare plaats de huisregels voor de gast ter kennisneming op te hangen dan wel aan te brengen dan wel neer te leggen, of de huisregels in geschrift aan de gast ter hand te stellen. De gast is gehouden de huisregels na te leven.

6.5 Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huisregels bij herhaling overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in het bedrijf en/of de normale exploitatie daarvan kan worden of wordt verstoord. De gast dient alsdan op eerste verzoek het logiesbedrijf te verlaten. Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel mag zijn onderhavige bevoegdheid slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel voldoende aanleiding geven.

6.6 Tenzij anders is overeengekomen is Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel gerechtigd om de reservering als vervallen te beschouwen wanneer de gast zich niet op de eerste gereserveerde dag om 18.00 uur bij hem heeft gemeld, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

6.7 Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel is gerechtigd om van de gast te verlangen dat deze genoegen neemt met andere accommodatie dan volgens de overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, behoudens indien zulks als evident onbillijk en voor de gast als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De gast/klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst waarop voormelde wens van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten. De gast en/of klant heeft, indien Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande andere accommodatie ter beschikking te stellen dan volgens de overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 7 Verplichtingen/rechten terzake het cafébedrijf
7.1 Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van zijn café. Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek het café te verlaten. Zie onze huisregels.

Artikel 8 Verplichtingen/rechten terzake het restaurantbedrijf
8.1 Indien geen spijzen of dranken van tevoren zijn overeengekomen dan verstrekt Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel op verzoek datgene van spijzen en dranken die het op dat moment kan verstrekken, onverminderd het overige in artikel 6.1 bepaalde.

8.3 Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op iedere moment te staken indien de gast zich niet gedraagt in overeenstemming met de stand en de exploitatie van zijn restaurant. Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek het restaurant te verlaten. Zie onze huisregels.

8.4 Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

 9.1 Annulering/verplaatsen datum door klant – Feesten/bruiloften/zakelijke bijeenkomsten e.d. in Het Witte Kasteel/Het Koetshuis/gehele landgoed
– Aanbetalingen zijn niet terug te vorderen.

– Bij meer dan 30 dagen vóór uw huwelijksdag/feest: 45% van de meest recente offerteprijs.

– Bij 30 dagen of minder dan 30 dagen vóór uw huwelijksdag/feest: 65% van de meest recente offerteprijs.

– Binnen 14 dagen vóór uw huwelijksdag het volledige bedrag van de meest recente offerte.

9.2 Annulering/verplaatsen datum door klant – Fotoreportages
De aanbetaling van 100% is niet terug te vorderen.

9.3 Annulering/verplaatsen datum door klant – Rondleidingen
Bij annuleren binnen 14 dagen is de aanbetaling terug te vorderen.

9.4 Annulering/verplaatsen datum door klant – Concerten
De aanbetaling van 100% is niet terug te vorderen.

9.5 Annulering/verplaatsen datum door klant – logies
Overnachtingen in de vakantiewoningen op landgoed Het Witte Kasteel
De aanbetalingen van de overnachting zijn niet terug te vorderen. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de overnachting brengen wij 50% van het factuurbedrag in rekening. Binnen 7 dagen voor aanvang van de overnachting brengen wij het volledige bedrag in rekening.

9.6 Annulering/verplaatsen datum door klant – restaurant/tafelreservering
Reserveringen lunches/high tea e.d. in Het Koetshuis op de zondagen
Bij annuleren binnen 14 dagen is de aanbetaling terug te vorderen.

9.7 Annulering door Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel

9.7.1 Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel is met inachtneming van het navolgende bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij de klant binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende overeenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel afstand doet van zijn annuleringsbevoegdheid, mits de klant daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.

9.7.2 Indien Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel een overeenkomst tot het verstrekken van spijs en bijbehorende drank annuleert, is artikel 9.1.1, 9.2 en 9.3 van overeenkomstige toepassing, met verwisseling van klant en Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel.

9.7.3 In het geval Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel een andere overeenkomst dan bedoeld in artikel 9.4.2 annuleert, is artikel 9.1.1 en 9.2.2 niet van toepassing.

9.7.4 Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel is te allen tijde bevoegd een overeenkomst te annuleren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die overeenkomst in Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten horecadiensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.

9.7.5 Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel is gerechtigd om, in plaats van zijn in artikel 9.7.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel alsnog gerechtigd zijn in artikel 9.7.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

9.8 Annuleren tent in de tuin
Hebben jullie gekozen voor een ceremonie, borrel en/of diner in de tent en wordt er minder goed weer voorspeld op jullie huwelijksdag? Dan is kosteloos annuleren voor het gebruik van de tent mogelijk tot 3 dagen van tevoren. Bijvoorbeeld: trouwen jullie op vrijdag, dan dienen wij op dinsdag voor 09.00 uur de annulering te hebben ontvangen.

Trouwen jullie op zaterdag, dan horen we dit graag uiterlijk op woensdag voor 09.00 uur. Op deze manier kunnen wij de personele inzet nog wijzigen (wij kunnen namelijk uiterlijk tot 3 dagen van te voren kosteloos personeel annuleren).

Blijkt op de ochtend van de bruiloft dat het alsnog miezert of regent, dan zullen we helaas ook moeten besluiten dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de tent. Het pad richting de tuin is drassig en het gras is nat. Dit is voor jullie, de gasten en ons personeel niet prettig. De kosten van het gebruik van de tent kunnen op dat moment echter niet meer kwijtgescholden worden. Helaas hebben we geen invloed op de weersomstandigheden, denk daarom altijd goed na over jullie besluit voor het gebruik van de tent.

Artikel 10 Waarborgsom en tussentijdse betaling

10.1 Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel verlangt te allen tijde van de klant dat deze onder Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen, met een minimum van € 250,00 deponeert of doet deponeren. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel beschouwt de waarborgsom, als een verplichte voorwaarde voor de acceptatie van een reservering en/of boeking, alsmede voorwaardelijk voor het aangaan van een overeenkomst voor de levering van producten en/of (horeca)diensten door Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel.

10.2 Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel kan telkens tussentijds betaling verlangen van inmiddels verleende producten en/of (horeca)diensten.

10.3 Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Artikel 11 Omzetgarantie
11.1 Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht ter zake de betreffende overeenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel te betalen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel
12.1 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel ter zake het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde een vergoeding heeft ontvangen.

2.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.6 is Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die op het terrein zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel.

12.3 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 12.7 en 12.8 is Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.

12.4 In geen enkel geval is Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan:

 1. de reserveringswaarde of, indien dat meer is.

2a. het door de verzekeraar van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel aan Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel ter zake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;

2b. de ter zake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

12.5 Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt is Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel.

12.6 Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Stichting Exploitatie Het Witte Kasteelhouder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel.

12.7 Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 4.6 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat is Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is nimmer verschuldigd ter zake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.

12.8 Indien Stichting Exploitatie Het Witte Kasteelgoederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel.

12.9 De klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) vrijwaart Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel volledig ter zake iedere aanspraak, hoe ook genaamd, welke de gast en/of enige derde jegens Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel mocht geldend maken, indien en voor zover deze aanspraak in de ruimste zin verband kan houden met enige door Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel krachtens enige overeenkomst met de klant te verlenen of verleende (horeca)dienst dan wel met de accommodatie waarin een zodanige (horeca)dienst werd verleend of moest worden verleend.

12.10 De in artikel 12.9 bedoelde vrijwaringsverplichting geldt ook indien de overeenkomst met de klant en/of de gast geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook is ontbonden.

Artikel 13 Aansprakelijkheid van de gast en/of klant
13.1 De klant en de gast en derden die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of derden die hem vergezellen, dan wel door hem zijn ingeschakeld/meegebracht/ingehuurd, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 14 Afrekening en betaling
14.1 De klant is de in de overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd dan wel, voor zover de overeenkomst werd gesloten meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop de op basis van die overeenkomst te verrichten horecadiensten verleend moeten worden, de prijzen welke gelden op het moment dat de horecadienst(en) (moet(en)) wordt(den) verleend, waaronder ook worden verstaan de prijzen als vermeld op lijsten die door Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht dan wel zijn opgenomen in een lijst welke aan de klant/gast, indien nodig op diens verzoek, wordt overhandigd. Wijzigingen in het Btw-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.

14.2 Een lijst wordt geacht voor de gast zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel.

14.3 Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, garage, safe, bewassing, telefoon, telex, t.v.-huur e.d. kan door Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel een extra vergoeding worden gevorderd.

14.4 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant en/of gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betaling, of contact betaling of pinbetaling zorg te dragen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij anders wordt overeengekomen.

14.5 Wanneer voor een rekening voor een lager bedrag dan € 150,- krachtens het bepaalde in het vierde lid een factuur wordt gezonden dan kan Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel daarenboven € 15,- aan administratiekosten in rekening brengen. Op dat bedrag is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing.

14.6 De klant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke aan Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel uit welken hoofde ook verschuldigd is. Men kan zich niet beroepen op enig voorrecht van uitwinning.

14.7 Zolang de gast en/of klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel heeft voldaan is Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel gerechtigd om alle goederen welke door de gast en/of klant in Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de gast en/of klant ten genoegen van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel aan al zijn verplichtingen jegens Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel heeft voldaan. Naast een retentierecht komt Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.

14.8 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet.

14.9 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

14.10 Indien de klant in gebreke is dient hij aan Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,- alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde B.T.W.

14.11 Daarenboven is de klant indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd welke ligt 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.

14.12 Indien Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel goederen als bedoeld in artikel 14.7 onder zich heeft en de klant van wie Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de klant en Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel resteert wordt aan de klant uitgekeerd.

14.13 Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel in de navolgende volgorde:

 1. de kosten van executie;
 2. de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
 3. de rente;
 4. de schade;
 5. de hoofdsom.

14.14 Betaling geschiedt in Euro.

14.15 Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel is nimmer gehouden om cheques, girobetaalkaarten en andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden. Hetzelfde geldt voor andere, hier niet genoemde betaalmiddelen.

Artikel 15 Overmacht
15.1 Als overmacht voor Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

15.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.

15.2 Indien een der partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 16 Gevonden voorwerpen
16.1 In het gebouw en alles wat daarbij hoort van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de gast worden gevonden, dienen met bekwame spoed bij Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel te worden ingeleverd.

16.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel heeft gemeld, verkrijgt Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel de eigendom.

16.3 Indien Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 17 Kurkengeld
17.1 Indien de gast en/of klant in de ruimten van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel drank nuttigt die niet door Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel verstrekt is, is de klant per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld verschuldigd.

17.2 Indien de gast en/of klant in de ruimten van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel spijzen nuttigt die niet door Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel verstrekt zijn, is de klant ter zake een bedrag aan keukengeld verschuldigd.

17.3 De in de artikelen 17.1 en 17.2 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen
18.1 Op overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

18.2 Ingeval van geschillen tussen Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel het geschil te doen beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

18.3 Indien en zodra onder auspiciën van betrokken organisaties een geschillencommissie in het leven is geroepen, zullen de geschillen ter beslechting waarvan de geschillencommissie is ingesteld overeenkomstig de ter zake opgestelde reglementen worden beslecht.

18.4 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

18.5 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Artikel 19 Overlijden eerste- of tweedegraads familielid
Indien uw eerste- of tweedegraads familielid op de dag van het evenement/feest komt te overlijden, dan kunnen wij voor u het evenement/feest verzetten naar een andere datum. Wij geven geen restitutie.

Wat wordt verstaan onder eerste- en tweedegraads familielid:

 • Eerstegraads familieleden: partner, ouders (ook adoptie- en stiefouders), schoonouders, kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen), schoondochters- en zonen.
 • Tweedegraads familieleden: broers en zussen, kleinkinderen, grootouders, schoonzussen en zwagers, stiefbroers- en zussen.

Artikel 20 Assortiment en prijzen
Assortiment en prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Locatie behoudt zich het recht om prijzen en assortiment aan te passen.