Privacyverklaring

Stichting (Exploitatie) Het Witte Kasteel, gevestigd aan Kasteellaan 17, 5175 BC Loon op Zand, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Kasteellaan 17
5175 BC Loon op Zand
(0416) 85 88 58
www.hetwittekasteel.nl

Caroline Broos is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting (Exploitatie) Het Witte Kasteel. Zij is te bereiken via info@hetwittekasteel.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting (Exploitatie) Het Witte Kasteel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Stichting (Exploitatie) Het Witte Kasteel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Burgerservicenummer (alleen personeelsleden)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting (Exploitatie) Het Witte Kasteel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting (Exploitatie) Het Witte Kasteel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting (Exploitatie) Het Witte Kasteel) tussen zit. Stichting (Exploitatie) Het Witte Kasteel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Exact Online (boekhoudprogramma) Outlook en OneDrive.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Totdat de persoon aangeeft dat wij de persoonsgegevens niet meer mogen bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Alleen op verzoek van de klant zelf, zoals aan onze culinaire partner, DJ of taartenleverancier.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting (Exploitatie) Het Witte Kasteel maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting (Exploitatie) Het Witte Kasteel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetwittekasteel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting (Exploitatie) Het Witte Kasteel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting (Exploitatie) Het Witte Kasteel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Iedere medewerker heeft zijn eigen inlogcodes en (beperkte) toegankelijkheid tot de persoonsgegevens (via Exact Online en OneDrive). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hetwittekasteel.nl

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer (indien van toepassing)

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetwittekasteel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

– burgerservicenummer (BSN)
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Stichting (Exploitatie) Het Witte Kasteel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia,  Adresgegevens enzovoort. – totdat de persoon aangeeft dat wij het niet meer mogen bewaren – reden; voor toekomstige aanvragen voor feesten/evenementen.

Stichting (Exploitatie) Het Witte Kasteel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting (Exploitatie) Het Witte Kasteel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.