STICHTING HET WITTE KASTEEL

Het Witte Kasteel in Loon op Zand is een Rijksmonument, heeft een landgoedstatus conform de Natuurschoonwet en is op grond daarvan aangeduid als Historische Buitenplaats.

De Stichting Het Witte Kasteel is opgericht 22 oktober 2013 en per diezelfde datum aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Familie de Pundert heeft 22 oktober 2013 het Kasteel geschonken aan de Stichting Het Witte Kasteel. Door de schenking beschikte de Stichting Het Witte Kasteel over een financieel gunstige uitgangssituatie, van waaruit vanaf 2013 gewerkt kon worden aan restauratie van kasteel, bijgebouwen en tuinen.

Dankzij de schenking en de daarop gevolgde werkzaamheden van de Stichting Het Witte Kasteel is de basis gelegd om het voortbestaan van het landgoed te kunnen waarborgen. Financiële steun van gemeente Loon op Zand, provincie Noord-Brabant, de rijksoverheid middels onderhoudssubsidies en vele particuliere en zakelijke sponsoren waren en zijn daarbij onontbeerlijk, alsmede de inzet van heel veel vrijwilligers voor onderhoud van het landgoed en ontvangst van bezoekers.

De stichting heeft geen winstoogmerk. De bestuurders verrichten hun werk onbezoldigd. Voor de exploitatie van het landgoed is, eveneens op 22 oktober 2013, een exploitatiestichting opgericht: de Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel. Bij het kasteel passende commerciële exploitatie is nodig om de doelstelling van de Stichting Het Witte Kasteel – behoud van het landgoed – te kunnen verwezenlijken.

Doelstelling Stichting Het Witte Kasteel
Doelstelling van de stichting is behoud van het cultureel erfgoed in het algemeen en in het bijzonder behoud van het Witte Kasteel te Loon op Zand, met de daarbij behorende gebouwen en tuinen.

  • De stichting tracht dit doel te bereiken door Het Witte Kasteel, de bijgebouwen en de tuinen tegen vergoeding open te stellen voor commerciële activiteiten, zoals de exploitatie van een “zondagscafé”, verhuur van één van de gebouwen als vakantieverblijf, verhuur van het kasteel voor persoonlijke en bedrijfsmatige activiteiten en voor culturele activiteiten (zoals concerten en exposities). Deze exploitatie is nodig om de doelstelling – behoud van Het Witte Kasteel – te kunnen verwezenlijken.

Beleidsplan
De inzet van de Stichting Het Witte Kasteel is dat het kasteel deels “om niet” benut kan worden voor maatschappelijke en culturele activiteiten ten behoeve van de lokale gemeenschap. De gebouwen en tuinen worden daarom, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen, opengesteld voor festiviteiten zoals de viering van Koningsdag, de Sinterklaasintocht, het jaarlijkse “klapstoelenconcert” van de harmonie Sophia’s Vereeniging en de Loonse Kerstklokkenloop. Ook zijn kasteel en de tuinen op “open dagen”, zoals “open monumentendag”, te bezoeken.

Daarnaast is commerciële exploitatie van het landgoed noodzakelijk én een uitdaging om de doelstelling “behoud van het kasteel” daadwerkelijk mogelijk te maken. Ten behoeve van de commerciële exploitatie is één van de gebouwen op het voorterrein van het kasteel, Het Koetshuis, elke zondag geopend als “zondagscafé”. Het tweede gebouw op het voorterrein, “Het Neerhuis”, wordt verhuurd als vakantieverblijf. Het kasteel is een officiële trouwlocatie en steeds meer in trek voor bruiloften en andere persoonlijke gebeurtenissen, zoals verjaardagsvieringen en condoleances. Bedrijfsbijeenkomsten (personeelsbijeenkomsten, directiebijeenkomsten en “seminars”) zijn de invalshoek voor het bedrijfsleven om de unieke locatie te benutten. Culturele activiteiten zoals tentoonstellingen en concerten dragen eveneens, in bescheiden mate, bij aan de exploitatie van Het Witte Kasteel. De stichting wil ernaartoe werken dat er dagelijks bedrijvigheid is op het terrein, zodat het kasteel weer volop tot leven komt en behoud van het landgoed mogelijk blijft.

Het Witte Kasteel kan meer nog dan nu grote aantrekkingskracht hebben op toeristen, zoals bezoekers van de nabijgelegen natuurgebieden Het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen en natuurgebied Huis ter Heide. Attractiepark De Efteling en haar locaties voor meerdaags verblijf (zoals Bosrijk en Het Loonse Land) bieden eveneens kansen om bezoekers uit te nodigen voor kennismaking met Het Witte Kasteel.

Niet alleen zijn gemeenten zeer geïnteresseerd in “leisure-ontwikkeling”, ook landelijk krijgt de “belevingseconomie” veel aandacht. Als “leisurevoorziening” is de locatie cruciaal om succesvol te kunnen zijn. Het Witte Kasteel heeft de potentie om te kunnen voldoen aan die behoefte. Het Witte Kasteel ligt centraal en is uitermate geschikt als ontmoetingsplek voor inwoners en bezoekers van buiten de gemeente. Het is een bijzonder sfeervolle ontmoetingsplaats voor de inwoners van Loon op Zand, maar ook voor bezoekers van zelfs ver daarbuiten.

Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel
De Stichting Exploitatie Witte Kasteel heeft dezelfde bestuurssamenstelling als de Stichting Het Witte Kasteel.

De stichting heeft 4 medewerkers in dienst, in totaal voor 2,5 formatieplaats, voor de exploitatiewerkzaamheden. Om alle plannen te kunnen realiseren, dienen nog de nodige investeringen te worden gedaan. Het uitgangspunt is: de bestaande gebouwen en tuinen respecteren, de structuren van de gebouwen en tuinen zoveel mogelijk handhaven.
Noodzakelijk onderhoud en aanpassing van de gebouwen voor de exploitatie wordt uitgevoerd volgens de aanbevelingen van de Monumentenwacht.

  • De tuinen zijn weer in goede staat gebracht met inzet van een groot aantal vrijwilligers en kent een grote variëteit, zoals een rozentuin, een groentetuin, een kruidentuin. Hiervoor is een professioneel onderhoudsplan gemaakt. Het streven is dat de tuin blijvend door vrijwilligers wordt onderhouden.
  • Er zijn 60 vrijwilligers uit het dorp Loon op Zand actief, die onder begeleiding een bijdrage willen leveren aan het onderhoud van het kasteel (schilderwerken, kleine herstelwerkzaamheden, schoonmaak), onderhoud van de tuinen, ondersteuning van zondagscafé Het Koetshuis en ontvangst van bezoekers van het kasteel. Daarbij is Het Witte Kasteel ook een locatie voor dagbesteding van cliënten van zorginstelling Prisma. De vrijwilligersprojecten worden helder afgebakend en worden uitgevoerd onder toezicht van een gekwalificeerde projectleider.

Financiering en ondersteuning
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten en erfstellingen, subsidies en donaties en opbrengsten uit de exploitatie van het Witte Kasteel en bijgebouwen. De stichting heeft vele, vaak bijzondere, donaties van particulieren en bedrijven ontvangen.

Mogelijke financiële ondersteuning door particulieren en bedrijfsleven
Voor ondersteuning van de doelstelling zijn de “Vrienden van Het Witte Kasteel” gevormd: Het Witte Kasteel kan financiële steun van bedrijven en particulieren goed gebruiken. Wilt u een financiële bijdrage leveren, dan kunt u een gift storten op rekeningnummer: NL59RABO0134263871, t.n.v. Stichting Het Witte Kasteel. Voor “De vrienden van Het Witte Kasteel” worden regelmatig bijeenkomsten gehouden op het kasteel.

Gelieve uw naam en contactgegevens te vermelden bij uw zeer gewaardeerde gift, zodat wij met u contact op kunnen nemen. U kunt ook een mail sturen naar info@hetwittekasteel.nl om ons van uw gift op de hoogte te stellen. Hiervoor reeds nu hartelijk dank. Schenken aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) heeft als voordeel dat er geen schenkbelasting is verschuldigd en dat wordt bijgedragen aan het voortbestaan van het monument. Omdat de Stichting een ANBI-status heeft, is uw donatie in veel gevallen aftrekbaar. Heeft u hier vragen over, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Bedrijven (kunnen) worden vermeld op de sponsorlijst op de website van Het Witte Kasteel.

Vrijwilligers
De 60 vrijwilligers werken met veel enthousiasme aan het onderhoud van gebouwen en de tuinen en bieden ondersteuning bij diverse andere activiteiten. De inzet van de vrijwilligers is hartverwarmend en onmisbaar.

Financiële verantwoording
Een jaarverslag wordt steeds op de website van de Stichting Het Witte Kasteel geplaatst.

Bezoekadres Het Witte Kasteel: Kasteellaan 17, 5175 BC Loon op Zand
Postadres Stichting Het Witte Kasteel: Kasteellaan 20B, 5175 BD Loon op Zand
E-mail adres: info@hetwittekasteel.nl
Website: www.hetwitttekasteel.nl
Kamer van Koophandel nummer: 59048379
RSIN/fiscaal nummer van ANBI: 8532 95 694

Financieel adviseur
Accountantskantoor Van Boekel, Tilburg

Bestuur Stichting Het Witte Kasteel en bestuur Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel

Voorzitter: Francine Broos
Secretaris/Penningmeester: Wim Luijendijk
Algemeen bestuurslid: Edzard Gelderman

Hebt u vragen over Stichting Het Witte Kasteel? Vul dan onderstaand contactformulier in en stel ons uw vraag.


    Om u te bereiken, moeten wij uw gegevens tijdelijk opslaan. Vink het vakje hieronder aan als u hiermee akkoord gaat.

    Ik ga akkoord