STICHTING HET WITTE KASTEEL

Het Witte Kasteel in Loon op Zand is een Rijksmonument, heeft een landgoedstatus conform het geen daarover is vastgelegd in de Natuurschoonwet en is onderdeel van een Historische Buitenplaats. Familie de Pundert heeft 22 oktober 2013 het Kasteel geschonken aan de Stichting Het Witte Kasteel. De Stichting Het Witte Kasteel is opgericht 22 oktober 2013 en is 22 oktober 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Stichting heeft geen winstoogmerk. De bestuurders verrichten hun werk onbezoldigd. Per 1 april 2014 heeft de Stichting Het Witte Kasteel 1 personeelslid 24 uur per week in loondienst.

Doelstelling

  • Het behoud van het cultureel erfgoed in het algemeen en van het Witte Kasteel te Loon op Zand, met de daarbij behorende gebouwen en tuinen. Het restaureren en onderhouden van het Witte Kasteel, de bijgebouwen en tuinen.
  • De Stichting tracht dit doel te bereiken door Het Witte Kasteel, de bijgebouwen en de tuinen tegen vergoeding open te stellen voor onder andere de Heemkundekring, lezingen en diverse andere cultuuruitingen zoals concerten etc. De exploitatie is nodig om onze doelstelling – het restaureren en onderhouden van Het Witte Kasteel – te kunnen verwezenlijken.

Beleidsplan
De Stichting Het Witte Kasteel zet zicht volledig in voor het behoud van het cultureel erfgoed Het Witte Kasteel in Loon op Zand. Het Witte kasteel is een Rijksmonument, heeft een landgoedstatus conform hetgeen daarover is vastgelegd in de Natuurschoonwet en is onderdeel van een Historische Buitenplaats. Familie de Pundert heeft 22 oktober 2013 het Kasteel geschonken aan de Stichting Het Witte Kasteel. Door deze schenking en de hieraan verbonden ANBI status beschikt de Stichting Het Witte Kasteel over financieel gunstige uitgangspunten.

De doelstelling van de Stichting is dat de bewoners van Loon op Zand en omgeving tegen vergoeding gebruik kunnen gaan maken van het Kasteel. De gebouwen zullen opengesteld worden voor maatschappelijke, sociale en culturele doeleinden zoals bruiloften, tentoonstellingen, concerten van de plaatselijke harmonie Sophia, vergaderingen, activiteiten in de moes- en pluktuin, dagcafé, etc. Daarnaast zal Het Witte Kasteel een grote aantrekkingskracht hebben voor toeristen  en voor de bezoekers van de natuurgebieden: Het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen, natuurgebied Huis ter Heide en het attractiepark de Efteling en het daarbij gelegen golfpark van de Efteling.

Niet alleen zijn Gemeenten zeer geïnteresseerd in Leisure, maar ook landelijk krijgt de belevingseconomie veel aandacht. Voor een Leisure voorziening is een locatie cruciaal om succesvol te kunnen zijn. Het Witte Kasteel heeft de potentie om te kunnen voldoen aan die behoefte. Het Witte Kasteel ligt centraal en is uitermate geschikt als bezoekerscentrum. De Stichting wil er naar toe werken dat er dagelijks bedrijvigheid is op het terrein, dat het kasteel weer tot leven komt. Het  is een fantastische locatie en een perfecte ontmoetingsplaats voor de inwoners van Loon op Zand maar ook van ver daar buiten.

Er is gekozen om een manager in dienst te nemen voor exploitatie voor de Stichting.
De aanvragen zijn voor de Stichting een bevestiging dat zij zich richt op de goede doelgroepen.
De exploitatie is nodig om de doelstelling: ‘Het Witte Kasteel restaureren en onderhouden’ te kunnen verwezenlijken.

Om de plannen te kunnen realiseren dienen de nodige investeringen te worden gedaan.
Het uitgangspunt is: de bestaande gebouwen en tuin respecteren, de structuren van de gebouwen en tuin zoveel mogelijk handhaven.

Volgorde van werkzaamheden:

  • noodzakelijk onderhoud volgens het rapport van de Monumentenwacht
  • aanpassingen ten behoeve van de exploitatie
  • restauratie volgens het rapport van de Monumentenwacht
  • De tuin dient weer toonbaar te worden, hiervoor wordt een professioneel onderhoudsplan gemaakt. Het streven is dat de tuin door vrijwilligers wordt onderhouden.

Het is de bedoeling om met een zo laag mogelijke financiële investering het project op te starten.
Wanneer de meest noodzakelijke zaken zijn aangepakt, kunnen daarna van de gegenereerde baten de activiteiten worden uitgebreid.

Er hebben zich al 60 vrijwilligers uit het dorp aangemeld, die onder begeleiding een bijdrage willen leveren aan het onderhouden van de tuinen, schilderwerken, kleine herstelwerkzaamheden, schoonmaken en het ondersteunen van het dagcafé cq bezoekerscentrum.
De projecten worden helder afgebakend en worden gerealiseerd onder toezicht van een gekwalificeerde projectleider.
Om Het Witte Kasteel te kunnen restaureren en onderhouden, is exploitatie onvermijdelijk.

Financiering en ondersteuning
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten en erfstellingen, subsidies en donaties, de exploitatie en (gedeeltelijk) verhuur van het Witte Kasteel, alsmede andere verkrijgingen. De Stichting heeft al mooie donaties van particulieren ontvangen.

Verkregen subsidies t/m 19 maart 2014:

  • Gemeente Loon op Zand subsidie  € 100.000,-
  • Rabobank coöperatief dividend  € 20.000,-

Verwachte baten uit de onderneming door middel van:

  • Opbrengst horeca

Mogelijke financiële ondersteuning:

  • Vrienden van Het Witte Kasteel: De Stichting kan financiële steun van bedrijven en particulieren goed gebruiken. Wilt u een financiële bijdrage leveren dan kunt u een gift storten op rekening nummer: NL59RABO0134263871

Gelieve uw naam en contactgegevens te vermelden bij storting, zodat wij met u contact op kunnen nemen. U mag ons ook een mail sturen naar: info@hetwittekasteel.nl, om ons van uw gift op de hoogte te stellen. Hiervoor hartelijk dank.
Bedrijven worden vermeld op de sponsorlijst op de website van Het Witte Kasteel. Voor alle sponsoren wil de Stichting iets terug doen, binnenkort hoort u hierover meer.

Schenken aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) heeft als voordeel dat er geen schenkbelasting is verschuldigd en dat het voortbestaan van het monument is gewaarborgd. Omdat de Stichting een ANBI status heeft, is uw donatie in veel gevallen aftrekbaar. Heeft u hier verder vragen over, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Vrijwilligers
De 60 vrijwilligers werken met veel enthousiasme aan het onderhoud van de tuinen en de gebouwen en diverse andere activiteiten. De inzet van de vrijwilligers is hartverwarmend.

Activiteiten van 22 oktober 2013 t/m 20 december  2014
15 december 2013: Openstelling tuinen t.b.v. de Kerstklokkenloop
30 januari 2014: Rondleiding Monumentencommissie, Burgemeester en Wethouders en ambtenaren van de Gemeente Loon op Zand
14 januari 2014: Rondleiding diverse genodigden uit de Gemeente Loon op Zand
23 februari 2014: Kennismakingsmiddag vrijwilligers incl. rondleiding
30 maart 2014: Klusdag Buurtvereniging Kasteellaan
21 april 2014: Hightea vrijwilligers
8 mei 2014: Rondleiding Buurtvereniging Loon op Zand
3 juni 2014: Rondleiding ondernemers Loon op Zand
7 juli 2014: Klapstoelenconcert Sophia’s Vereeniging
3-4-5 oktober 2014: Expositie Heemkunde kring Loon op ’t Sandt
4 november 2014: Rondleiding Molenwijck
16 november 2014: Intocht Sinterklaas
20 december 2014: Kerstevent

Financiële verantwoording
Deze is beschikbaar na het eerste boekjaar dat eindigt op 31 december 2014.

Bezoekadres
Het Witte Kasteel
Kasteellaan 17
5175 BC  Loon op Zand

Postadres
Stichting Het Witte Kasteel
Kasteellaan 20 B
5175 BD  Loon op Zand

E-mail adres
info@hetwittekasteel.nl

Website
www.hetwitttekasteel.nl

Kamer van Koophandel
Nummer 59048379

RSIN/fiscaal nummer van ANBI
8532 95 694

Financieel adviseur
Deckers PWS accountants & adviseurs B.V.
Jan de Rooijstraat 49
5171DR Kaatsheuvel
0416 – 30 09 69
0416 – 30 09 68
lonen@deckerspws.nL
www.deckerspws.nl

Bestuur Stichting Het Witte Kasteel
Voorzitter: Francine Broos
Secretaris/Penningmeester: Wim Luijendijk

NEEM CONTACT OP